Syn Boży – Jezus Chrystus

Syn Boży – Jezus Chrystus

KKK 454 Imię "Syn Boży" oznacza jedyną i wieczną relację Jezusa Chrystusa do Boga, Jego Ojca: On jest jedynym Synem Ojca (Por. J 1,14. 18; 3, 16. 18) i samym Bogiem (Por. J I, 1). Wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest konieczna, by być chrześcijaninem (Por. Dz 8, 37; 1 J 2, 23).

KKK 441 W Starym Testamencie tytuł syna Bożego jest nadawany aniołom (Por. Pwt 32, 8 LXX; Hi I, 6). ludowi wybranemu (Por. Wj 4, 22; Oz 11, 1; Jr 3, 19; Syr 36, 11; Mdr 18, 13). dzieciom Izraela (Por. Pwt 14, 1; Oz 2, 1. oraz jego królom (Por. 2 Sm 7, 14; Ps 82, 6). Oznacza on wówczas przybrane synostwo, które wprowadza między Bogiem i stworzeniem związki szczególnej bliskości. Gdy obiecany Król-Mesjasz jest nazywany "synem Bożym" (Por. 1 Krn 17, 13; Ps 2, 7). to zgodnie z dosłownym sensem tych tekstów, nie oznacza to w sposób konieczny, że byłby On kimś więcej niż człowiekiem. Ci, którzy określili Jezusa jako Mesjasza Izraela (Por. Mt 27, 54). być może nie zamierzali przez to powiedzieć niczego więcej (Por. Łk 23, 47).

KKK 442 Inaczej jest jednak w przypadku Piotra, gdy wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna "Boga żywego" (Mt 16, 16), ponieważ Jezus odpowiada mu uroczyście: "Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie" (Mt 16,17). Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do Damaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom..." (Ga 1, 15-16). "Zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym" (Dz 9, 20). Od początku (Por. 1 Tes 1, 10. będzie to centrum wiary apostolskiej (Por. J 20, 31). którą wyznał najpierw Piotr jako fundament Kościoła (Por. Mt 16, 18).

KKK 443 Jeśli Piotr mógł rozpoznać transcendentny charakter Bożego synostwa Jezusa - Mesjasza, to dlatego że On pozwolił mu wyraźnie to zrozumieć. Na pytanie oskarżycieli przed Sanhedrynem: "Więc Ty jesteś Synem Bożym?", Jezus odpowiedział: "Tak. Jestem Nim" (Łk 22, 70) (Por. Mt 26, 64; Mk 14, 61). Już wcześniej Jezus określił się jako "Syn", który zna Ojca (Por. Mt 11, 27; 21, 37-38). który różni się od "sług", posyłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu (Por. Mt 21, 34-36). i który przewyższa samych aniołów (Por. Mt 24, 36). Odróżnił swoje synostwo od synostwa swoich uczniów, nie mówiąc nigdy "Ojcze nasz" (Por. Mt 5, 48; 6, 8; 7, 21; Łk 11,13). z wyjątkiem sytuacji, gdy im polecił: "Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz" (Mt 6, 8-9); podkreślił także takie rozróżnienie: "Ojciec mój i Ojciec wasz" (J 20, 17).

KKK 444 Ewangelie przytaczają w dwóch uroczystych chwilach – podczas Chrztu i Przemienienia Chrystusa – głos Ojca, który określa Go jako swego "Syna umiłowanego" (Por. Mt 3,17; 17, 5). Sam Jezus określa się jako "Jednorodzony" Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję (Por. J 10, 36). Domaga się On wiary "w imię Jednorodzonego Syna Bożego" (J 3, 18). To wyznanie chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego Jezusa: "Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym" (Mk 15, 39). Tylko w Misterium Paschalnym wierzący może nadać tytułowi "Syn Boży" pełne znaczenie.

KKK 445 Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boskie synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa; Jezus został ustanowiony "według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym" (Rz 1, 4) (Por. Dz 13, 33). Apostołowie będą mogli wyznać: "Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1,14).

Jezus

KKK 452 Imię "Jezus" oznacza "Bóg zbawia". Dziecię narodzone z Dziewicy Maryi jest nazwane imieniem "Jezus", "On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 21): "Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12).

Jezus Chrystus

KKK 422 "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4, 4-5). Oto "Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym" (Mk 1, 1): Bóg nawiedził swój lud ( Por. Łk 1, 68). Wypełnił obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu (Por. Łk 1 55); uczynił więcej, niż można było oczekiwać: zesłał swego "Syna umiłowanego" (Mk 1, 11).

KKK 423 Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że "od Boga wyszedł" (J 13, 3), "z nieba zstąpił" (J 3,13; 6, 33), "przyszedł w ciele" (1 J 4, 2), ponieważ "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy... Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce" (J 1, 14. 16).

KKK 424 Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy o Jezusie: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16,16). Na skale tej wiary, wyznanej przez św. Piotra, Chrystus założył swój Kościół (Por. Mt 16, 18; św. Leon Wielki, Sermones, 4, 3: PL 54, 151; 51, 1: PL 54, 309 B; 62, 2: PL 54, 350 C-351 A; 83, 3: PL 54, 432 A).

Comments are closed.

Obrazy są chronione przed kopiowaniem !
K A N C E L A R I A
GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ:
Poniedziałek od 8:30 do 12:00
Wtorek od 8:30 do 12:00
Środa od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00
Czwartek od 8:30 do 12:00
Piątek od 8:30 do 12:00, dodatkowo od 16:00 do 18:00

ADRES POCZTOWY:
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (+48 32) 228 11 90
FAX: (+48 32) 228 11 90
Zostań redaktorem naszej strony parafialnej!

Wszystkich potrafiących pisać ciekawe teksty oraz robić ładne zdjęcia (nawet smartfonem), prosimy o zgłoszenie się do pomocy przy redagowaniu strony www.michalkowice.ihs.pl.
Prosimy poniżej podać swoje Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.