Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania wiąże się z dojrzałością człowieka w wierze. Sakrament ten nie jest nagrodą za dobre sprawowanie czy wyuczenie się regułek!
Przyjęcie tego sakramentu zobowiązuje kandydata do świadczenia słowem i czynem, czyli całym swoim życiem o tym, w co wierzy. Wymaga więc to również znajomości pewnych zasad wyznawanej wiary. Dlatego też prosimy, aby kandydat do Sakramentu Bierzmowania znał:


Życiorys patrona

Najlepiej, gdyby to było imię z Sakramentu Chrztu Świętego (pod warunkiem, że jest taki święty/święta o tym imieniu). Stanowiłoby to potwierdzenie, że pragniesz kontynuować drogę, na którą wprowadzili Cię rodzice prosząc o ten sakrament, gdy byłeś dzieckiem.


Credo czyli wyznanie wiary /odmawiane podczas Mszy Świętej niedzielnej i w uroczystości/

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.


Skład Apostolski /odmawiany podczas różańca czy koronki do Miłosierdzia Bożego/

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.


10 Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dary Ducha Świętego

 1. Mądrość
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Męstwo
 5. Pobożność
 6. Bojaźń Boża
 7. Umiejętność

Grzechy główne

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew 
 7. Lenistwo

Poniższe teksty pogrubione, które są tekstem dialogu biskupa z młodzieżą a zarazem mówią o motywacji przyjęcia tego sakramentu

Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, * aby Duch Święty, którego otrzymamy, * umocnił nas do mężnego wyznawania wiary * i do postępowania według jej zasad. Amen
Podczas samego obrzędu biskup mówi do kandydata:
Bp: N. przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Bp: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

Hymn do Ducha Świętego      /dwie zwrotki/

1. Przybądź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu!
Racz łaską Swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył stworzyć.

2. Tyś Pocieszycielem zwany,
Darem Bożym mianowany,
Żywem źródłem i miłością,
Ogniem i duszy światłością.

3. Darów Twych siedm liczymy;
Palcem Bożym być Cię zwiemy.
Obietnicąś jest Ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość synowską.

4. Racz dać zmysłom dar światłości,
Pomnażaj w sercach miłości;
A krewkość serca naszego,
Utwierdź mocą Bóstwa Swego.

5. Odpędź od nas czarta złego,
Użycz pokoju Twojego,
Aby za Twoją obroną,
Złe odeszło inną stroną.

6. Racz nam Ojca Niebieskiego;
Dać poznać i Syna Jego,
I Ciebie, Ducha świętego,
Od obu pochodzącego.

7. Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem świętym społecznie,
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie,